Skip to main content

Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over
Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og
anbefalt brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av Avtaleloven,
Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven, Angrerettsloven og E-handelsloven, og
disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke
forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes
viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre
vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må
kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris- og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen
i nettbutikken og direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i
salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt
i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende
lovgivning.

2. Partene
Selger: Norrøna Salg AS, Øvre Torggate 5A, 3050 Mjøndalen
E-post: salg@kirketorg1.no
Telefonnummer: +47 913 72 191
Organisasjonsnummer: 970 918 620
Kjøper: Den person som foretar bestillingen

3. Priser
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis
i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil
i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling,
og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved
betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse
av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar
forsendelsen.
Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel
ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.
Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved
utlevering av varen ved postoppkrav.

6. Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det
tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere
varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal
selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til
bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når salgsobjektet er overtatt av kjøperen i
henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en
vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel
risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter Angrerettslovens bestemmelser. Last ned
angreskjema her.
Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om
det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi
selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne
opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.
Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere
tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen
kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt
tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3
måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om
angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være
skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde
opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av
angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er
forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet.
Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren
kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må
likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som
den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i
originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art
ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder
kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten
på forseglingen.

9. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning
undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under
transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra
til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

10. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at
han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope
seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da
forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at
kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig
lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er
kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og
sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller
kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

11. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen
mellom partene og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra
selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan
kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren.
Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som
selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe
eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at
selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve
oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig
eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som
følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må
melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10.

12. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på
kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6
etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og
omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig
tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at
kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen.
Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme
mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er
rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 10.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett
og eventuelle garantier stilt av selger.

13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til
reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake,
kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.
Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling,
inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve
at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren
sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve
kjøpet mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke
vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal
maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt
gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

14. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer
dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse
eller mangler etter punkt 11 og 12.

15. Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke
innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens
personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren
skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan
kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel
til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få
gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved
avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene
skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens
samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved
avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post
dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller
hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

16. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt
med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig
løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at
Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av
Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er
rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget,
bringe vedtaket inn for Tingretten.